Мэдээллийн ил тод байдал

image

2021 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2021.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2020.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2019.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2018 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2018.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2017 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2017.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2017 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2017.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн дүрэм

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн стратеги төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний салбарын ажилтны ёс зүйн дүрэм

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Өргөдөл гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Иргэдийг ажилд сонгон шалгаруулж авах журам

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.08.09 хурлын тэмдэглэл

Мэдээ оруулсан: 2021.10.14, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.08.09 №20

Мэдээ оруулсан: 2021.10.14, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.05.21 №06, №07

Мэдээ оруулсан: 2021.10.14, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.24 №09

Мэдээ оруулсан: 2021.10.14, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.18 №08

Мэдээ оруулсан: 2021.10.10, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.05 №06, №07

Мэдээ оруулсан: 2021.10.10, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.01.28 №03, №04, №05

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.01.07 №01, №02

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.12.14 №34

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.12.09 №33

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.11.20 №28, №29, №30, №31

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.10.29 №27

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.10.09 №25, №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.09.07 №23

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.07.31 №20, №21, №22

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хурлын тэмдэглэл 2020.07.03

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.06.03 №15, №16, №17, №18, №19

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.05.22 №13, №14

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.03.31 №9, №10, №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.03.13 №8

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.02.18 №6, №7

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.01.28 №4, №5

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.01.14 №1, №2

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.12.04 №28, №29, №30, №31

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.29 №27

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.29 №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.29 №25

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.06 №22, №23, №24

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.07.08 №16, №17, №18, №19, №20, №21

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хурлын тэмдэглэл 2019.06.27, 2019.06.28

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.04.19 №13, №14, №15

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.03.25 №05, №06, №07, №08, №09, №10, №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.03.06 №05

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.01.17 №01, №02, №03, №04

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019 онд хэлэлцэх асуудал

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №32

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №31

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №30

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №29

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №27

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №25

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №24

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2018 оны 12 сард хэлэлцэх асуудлууд

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.10.05 №23

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.10.05 №22

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хурлын тэмдэглэл 2018.10.05 №21

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.09.30 №17, №20, №21

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.09.20 №02, Тогтоол 2016.09.29 №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.06.20 №13, №14, №15

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.05.17 №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.04.14 №10

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.03.25 №05, №06, №08

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.02.29 №04, №06, №07

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.01.26 №01, №02

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХК-уудын ХЭХ-ын 2021.05.07 өдрийн тогтоолууд №1,2

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2021.04.27 өдрийн тогтоолууд №1,2,3,4,5

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХКомпиануудын ХЭХ-ын 2021.02.09 өдрийн ХЭХ тогтоол №01

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХКомпиануудын ХЭХ-ын 2020.12.15-ны тогтоол №11

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХКомпиануудын ХЭХ-ын 2020.11.27-ны тогтоол №10

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020.05.18-ны "ДДЦС" ТӨХК-ийн ХЭХ-ын тогтоол №07

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХКомпиануудын ХЭХ-ын 2020.04.24-ний өдрийн тогтоол №02

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020.04.24 №02, №03, №04, №05, №06 /Тайлан/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020.01.17 №01 /ТУЗ-ийг батлах, чөлөөлөх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.11.14 №10 /ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлөх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.07.25 №08 /ТУЗ-ийн гишүүнийг батлах, чөлөөлөх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.04.26 №01, №02, №03, №04, №05 /2018 оны үйл ажиллагааг дүгнэх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.03.20 №02 /Түр журам батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2016.04.29 №05 /Ногдол ашгийн тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2016.04.29 №04 /2016 оны Зардлын төсөв батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2015.04.28 №04 /2014 оны ногдол ашгийн тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2015.04.28 №03 /2015 оны Зардлын төсөв батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨБЗГ-ын 2017-12-26 тогтоол /2018 оны зорилтот түвшин, төлөвлөгөөг батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2019 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2018 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2017 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2016 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2015 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2014 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2013 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ